شركت آلوم پارس (سهامي خاص) در تاريخ 1353/4/18 تحت شماره 19170 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي (تهران به ثبت رسيده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/7/1353 صاحبان سهام، نام شركت به آلو مينيوم پارس (سهامي خاص ) تغيير و به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1374/11/18 صاحبان سهام، نوع شركت از (سهامي خاص) به (سهامي عام) تغيير يافته و مراتب در روزنامه رسمي در شماره 27714/32 مورخ 1374/12/21 به ثبت رسيده و متعاقبا شركت در تاريخ1374/12/27 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . مركز اصلي شركت در تهران و كارخانه توليدي شركت در زميني به مساحت 330,000 مترمربع در شهر صنعتي كاوه در شهرستان ساوه واقع شده است.